domingo, 23 de septiembre de 2012

STOP FUMIGACIONES
Eguzki talde ekologistak alarma gorria piztu du, Diputazioak masiboki Foray 48B plagizida abioneta bidez zabaldu nahi duelako, Gipuzkoako milaka eta milaka hektarea hartzen dituen baso intentsibo (pinadi,...) eta monokultiboetan zeinak aldundi honek berak azken hamarkadetan aurrera eramandako baso-politika intentsiboak eta monokultibo komertzialek  eragindako gaixotasun ugarik jota dauden.
Esanda bezela, pinuaren baso-politika atzerakoi baten ondorio dira, mendien ikuspegi neoliberal batean errotua, mendietako baliabide naturalak muturreraino ustiatzea bilatu duena. Hala eta guztiz ere, ingurumen eta osasun publiko egokia bermatzeko, Diputazioak ustiapen intentsiboen praktika zuzendu beharko lukela deritzogu, sektore pribatuen onura interes partikularren (Basogileen Elkartearen) mesederako diru publikoz finantzatzen ari direlako (azken fumigazio honen kostua 83.000euro)
Egin nahi dena bezelako intoxikazio masibo hauek (7.000 hektarea), basoak, belardiak, laboreak, babesguneak eta Natura 2000 sareko guneak, ibai ondoak, iturburuak, baserri eta ekosistemak erasoko ditu, dena basoen kudeaketa pribatua bultzatzeko politika intentsiboak onuratzeko izan dela behin eta berriz salatu dugu, ekologista, nekazari eta osasunaren inguruko elkarteok, bai Euskal Herrian eta baita mundu zabalean ere.
Era berean, ziurtagiri ekologikoko nekazal ustiaketak, ibai ondo  eta ur iturburuak, hainbat flora eta fauna espezie basati (intsektuak eta ornogabeak, anfibioak, hegaztiak, saguzarrak, eta abar), eta interes mikologikoko beste hainbat espezie oso sensibleak dira mota honetako kutsadura kimiko-biologiko indiskriminatuari.
Bertako erlearen egoera ere delikatua da, honen lana beharrezkoa delako loretako polinizazioa lortzeko, eta Asiar erlearen inbasioaren ondorio larrieri milaka hektarearen fumigazio indiskriminatua gehitzen badiogu, erleei errematea  emateko arriskuan gaude.
Erlezainei bereziki baina baita elikadura burujabetzan lan egiten duten nekazariei, Mendi elkarteei eta fumigazioak eragingo dien 60 herrietako udal agintariei edo herritarrei dei egiten diegu Diputazioaren baso-politika intentsiboaren ekintza berri honi aurre egiteko
2009/128/CE zuzentarauak, izurriteen aukako gaien erabilera jasangarriaren inguruan, orokorrean estatuak aireko pulberizazio orokorren debekua bermatu behar dutela dio 9. artikuluan.
 Foray 48B Plagizidaren  osagai aktiboa turigiensis Bacillusa da, nekazaritza ekologikoan erabiltzen den bakteria izan arren, tratamendu oso lokalizatuetan eta fruta arboletan erabiltzen da soilik. Plagizidaren arriskua fumigazio aereo masiboan dago, inongo diskriminaziorik gabe, iturburuak, errekak, haztegiak, flora eta fauna espezie basati ugariri eragiten diona: habitataren bioaniztasuna edo fumigatua izan den eremuari eragiten dio.
Kanadan (http://www.sensociety.org/?q=nospray1) ekologisten, udalerrien, erlezainen eta nekazarien kexa handien ondoren, gobernuak gelditu egin ditu airetiko Foray 48B pestizida fumigatzeak, preziski gaur egun Foru aldundiak Gipuzkoan erabili nahi dituenak.
Erresuma Batuan, airetiko fumigazioen inguruan indarrean dagoen araudian propio ageri da agitari orori (osasun arlokoak barne), interes talde eta pulberizaziotik 25mtarako biztanleai galdeketa egin behar zaiela fumigatu aurretik hala nola fumigatu beharreko inguruan abisu seinaleak erabiltzea.
Beste alde batetik, Gipuzkoako ingurumen eta naturaren babesaren inguruko 16 taldek osatutako plataforma eta egungo arduradun foralen arteko zenbait bileretan aurkeztu ditugun txostenetan eskatzen dugu baso naturalak (hariztiak, artadiak, pagadiak, ...) masiboki berreskuratzeko eta behingoz baso-politika intentsiboa eta horrek dakartzan eremu naturaletako gai agrokimikoen erabilera masiboa alde batera uzteko, baina badirudi lobby forestalen presioek interes publikoa eta bioaniztasunaren, ingurumenaren eta osasun publikoaren (intoxikazioak, gaixotasun endokrinoak, asma, buruko minak, etab.) gainetik daudela.

Azpimarratzekoa da sektore pribatu eta desprestigiatu batek (jabe forestalen elkartea) hondamendira eraman duen (basogintza intentsiboa, gure mendiak artifizialdu izana, diru-laguntza publikoen menpekotasuna handia, habitat naturalen eta espezien desagertzea, monokultibo landaketak, paisaiaren deuseztatzea, etab.) irizpidieak sortutako arazo (izurrite) bat konpontzeko errekurtso publiko ekonomiko handiak bereganatzea, are gehiago, mozkinak esku pribatuetan geratzen diren bitartean, ingurumenari eginiko kalteak eta osasun arazoak gizarteratzen diren bitartean.
Nekazarien etorkizunarentzat pinuaren monokultiboa txarra dela deritzogu, eta zer esanik ez gizartearentzat.
Horregatik, Eguzkik, Gipuzkoa mugimendu ekologista eta nzturzalearekin batera zera eskatzen dio:

1) Bilduri, kanpainan hartutako konpromezuak beteaz, baso naturalen berreskuratze masiboari ekiteko
2) Gipuzkoako Foru Aldundiari, aldatu dezala mendietako eta natura inguruneko zuzendari nagusia, interes pribatua eta politika ultraintentsiboak bultzatzen ari delako aurreko legealdietan bezela, horrek dakartzan eragin txarrekin.
3) GFAko Basogintza eta Ingurumen zuzendaritzari, babestutako eremuak, habitat natural eta mehatxatutako espezieen kontserbazioarekin behingoz hasteko eta ez dezala utzi  iraganeko politika neoliberal eta diru publikoen desbideraketarekin gertatu den bezala,  lobby pribatuen eskuetara joaten.
4) Landa Garapenerako Departamentuari, fumigazioetara bideratutako dirua beste gai batzuetara bideratzeko, adibidez, Asiar erlearen hazkundea geldiaraziko (edo mugatuko) duen metodoen ikerketara.
La organización ecologista Eguzki lanza la alarma por la pretensión de la Diputación de fumigar masivamente con el plaguicida Foray 48B desde el aire y mediante avionetas, los cultivos forestales intensivos (pinares,…) que ocupan miles de hectáreas de Gipuzkoa, y aquejados de numerosas enfermedades originadas precisamente por la política forestal intensiva y de monocultivos comerciales llevada anteriormente durante décadas por este ente foral.

Estos pinares son producto de una política forestal caduca, perteneciente al pasado, e inscrita en una visión neoliberal de las montañas, y que ha buscado explotar y extraer de manera intensiva y hasta la saciedad los recursos naturales de nuestras montañas. Sin embargo, con el fin de garantizar un medio ambiente y una salud pública adecuadas, la Diputación debe reorientar y corregir este tipo de prácticas intensivas, impulsadas por sectores privados con claros intereses particulares (Asociación de Propietarios Forestales), financiándose además esta última fumigación con dinero público (83.000 euros).

El pretendido envenenamiento masivo (7.000 hectáreas) de bosques, prados, cultivos, áreas protegidas y lugares Natura 2000, cauces fluviales, manantiales, caseríos y ecosistemas para favorecer las políticas intensivas en la gestión forestal privada ha sido denunciado reiteradamente por organizaciones ecologistas, agrarias y de la salud. En Euskal Herria y en todo el planeta. Asimismo, las explotaciones agroganaderas de certificación ecológica, el medio acuático y las captaciones de agua, numerosas especies de flora y fauna salvajes (insectos e invertebrados, anfibios, aves, murciélagos, etc.), y otras de interés micológico son altamente sensibles a este tipo de contaminación biológica-química indiscriminada.

Igualmente, dada la delicada situación de la abeja autóctona, fundamental en la polinización de las flores y los graves efectos de la invasión de la avispa asiática en sus poblaciones, la fumigación indiscriminada de miles de hectáreas puede terminar de rematarla. Hacemos un especial llamamiento a los apicultores, a las agricultores que trabajan por la soberanía alimentaria y a los responsables municipales de los 60 municipios afectados por la fumigación, para detener esta nueva acción consecuencia de la política forestal intensiva de Diputación.

La Directiva 2009/128/CE, sobre el uso sostenibe de los plaguicidas, establece en su artículo 9 que con carácter general los estados garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas.

El plaguicida Foray 48B está compuesto por la bacteria bacilus turigiensis, bacteria utilizada en la agricultura ecológica con tratamientos muy localizados en cultivos o plantaciones frutales. El riesgo del plaguicida se produce por  realizar una fumigación aérea masiva, sin ningún tipo de discriminación, alcanzando manantiales, cursos de agua, explotaciones agropecuarias, numerosas especies de flora y fauna salvaje: afecta a la biodiversidad del hábitat o zona fumigada.

En Canadá (http://www.sensociety.org/?q=nospray1) tras importantes movilizaciones sociales de ecologistas, municipios, apicultores y agricultores, el gobierno ha paralizado las fumigaciones aéreas con el plaguicida Foray 48B, que ahora pretende usar Diputación de Gipuzkoa. En el Reino Unido, la legislación existente en materia de fumigación aérea exige la organización de consultas con todas las autoridades pertinentes, incluidos las sanitarias y los residentes a una distancia de 25 m de la zona en la que vaya a realizarse la pulverización, y el uso de señales de advertencia.

Por otro lado, en diversas reuniones entre la plataforma de 16 organizaciones ecologistas y conservacionistas de Gipuzkoa y los actuales responsables forales les hemos entregado informes instando a recuperar masivamente los bosques naturales (robledales, encinares, hayedos,…) y a abandonar definitivamente las políticas forestales intensivas y este tipo de prácticas de uso masivo de agroquímicos en el medio natural, pero parece que las presiones de lobbys forestales prevalecen sobre el interés público y la protección de la biodiversidad, el medio ambiente y la salud de la ciudadanía (intoxicaciones, afecciones de índole endocrina, asma, cefaleas etc.).

Llama la atención que para resolver un problema generado (plagas forestales) por un sector privado ampliamente desprestigiado (Asociación de Propietarios Forestales) que ha conducido a la ruina (intensificación forestal, artificialización de nuestras montañas, alta dependencia de subsidios públicos, destrucción y extinción de hábitats naturales y especies, monocultivos forestales, destrucción del paisaje, etc.) se detraigan extensos recursos económicos públicos, máxime cuando los beneficios quedan exclusivamente en manos privadas, socializando los daños y perjuicios ambientales y sanitarios. Finalmente, Eguzki, en consonancia con el movimiento ecologista y naturlista gipuzkoano exige a:

1)      Bildu, cumplir las promesas electorales dirigidas a la recuperación masiva de nuestros maltratados bosques naturales,
2)      a Diputación, activar cambios urgentes en determinadas jefaturas y responsables de montes, ya que se están dedicando a gestionar intereses privados y políticas ultraintensivas, con  sus nefastas consecuencias,
3)      a la Dirección de Montes y Medio Natural de la DFG, que comience a dedicarse a la conservación de áreas protegidas, hábitats naturales y especies amenazadas, y que abandone las políticas neoliberales del pasado y el desvío de los fondos públicos forales hacia sectores y lobbys privados como el forestal.
4)      al Departamento de Desarrollo Rural, que dedique el dinero de las fumigaciones en otros temas como en investigar métodos efectivos para erradicar ( o limitar) la proliferación de la avispa asiática.

 

0 comentarios:

Publicar un comentario